Informare Lucrează cu noi

INFORMARE PRIVIND CANDIDAȚII DE LUAT ÎN CONSIDERARE PENTRU STABILIREA UNUI RAPORT DE MUNCĂ

ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 13 DIN REGULAMENTUL UE 2016/679 CU PRIVIRE LA PROTECȚIA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (RGPD)

 

1. CINE ESTE OPERATORUL

Operatorul este Marazzi Group S.r.l. a Socio Unico, cu sediul în Viale Regina Pacis 39 – 41049 Sassuolo (MO) Italia, în persoana reprezentantului său legal pro tempore („Operatorul” sau „Marazzi”). 

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră și pentru a primi orice informație cu privire la acestea și/sau la prezenta Informare, veți putea contacta Operatorul la următoarele adrese: privacy@marazzigroup.comtel. +39 0536 860800.

Operatorul a desemnat un Responsabil cu protecția datelor („DPO”), pe care îl puteți contacta în scris pentru a vă exercita drepturile enumerate la punctul 7 de mai jos, precum și pentru a primi orice informație referitoare la acestea și/sau la prezenta Informare, la adresa:dpo@marazzigroup.com.


2. CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM ȘI DIN CE SURSĂ LE OBȚINEM

În scopul indicat în prezenta Informare, Operatorul va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal de natură comună și de contact (de exemplu, date personale și de identificare, date referitoare la profilul dumneavoastră profesional care pot fi deduse din CV-ul trimis). Fără a aduce atingere apartenenței la categorii protejate, vă invităm să nu trimiteți Operatorului date care aparțin unor anumite categorii de date cu caracter personal (Articolul 9 din RGPD).


3. SCOPUL PRELUCRĂRII ȘI TEMEIUL JURIDIC

În cadrul Secțiunii „Lucrează cu noi”, puteți încărca și transmite CV-ul dumneavoastră către Marazzi. Datele dumneavoastră cu caracter personal de natură comună vor fi prelucrate de către Operator pentru procedura de selecție a personalului, care include, cu titlu exemplificativ, dar fără a se limita la verificarea CV-ului dumneavoastră și organizarea de interviuri care vizează eventuala stabilire a unei relații profesionale cu Marazzi. Dacă CV-ul dumneavoastră conține date care aparțin unor anumite categorii de date cu caracter personal, vă invităm să vă limitați doar la datele care se referă la apartenența unor categorii protejate.
Baza juridică pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este în raport cu datele dumneavoastră cu caracter personal de natură comună, executarea măsurilor precontractuale la solicitarea persoanei vizate, în conformitate cu Articolul 6, alineatul 1, litera b), din RGPD; ca atare, consimțământul dumneavoastră nu este necesar pentru autorizarea prelucrării. Dacă furnizați date cu caracter personal de o anumită natură în CV, prelucrarea aferentă poate fi efectuată de către Operatorul de date în conformitate cu Articolul 9, alineatul doi, litera b).
Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopurile indicate mai sus este opțională, totuși nefurnizarea acestora din urmă va face imposibil ca Operatorul de date să continue prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și, prin urmare, să vă permită participarea la procesul de selecție a personalului și eventuala stabilire a raportului de muncă.
 

4. PERIOADA DE STOCARE, NATURA FURNIZĂRII DATELOR ȘI MODALITĂȚI DE PRELUCRARE

Perioada de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va corespunde timpului necesar pentru îndeplinirea cerințelor de selecție a personalului și, în orice caz, nu va depăși un an de la colectarea acestora. 


5. DESTINATARII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ȘI CINE POATE AVEA CUNOȘTINȚĂ DE ELE

Pentru urmărirea scopurilor descrise la alineatul 3 anterior, datele cu caracter personal prelucrate vor fi cunoscute de angajați, de personalul asimilat și de colaboratorii Marazzi care operează în calitate de persoane autorizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. 

De asemenea, pentru urmărirea scopurilor descrise la precedentul punct 3, datele dumneavoastră cu caracter personal vor putea fi prelucrate de către terți aparținând, cu titlu de exemplu, următoarelor categorii:

 • furnizori de servicii de asistență tehnică pentru gestionarea sistemului IT sau alți furnizori de servicii;
 • alte societăți aparținând aceluiași grup de societăți al Marazzi sau care poate fi atribuit lui Marazzi sau companiei-mamă Mohawk Industries.

 

Persoanele aparținând categoriilor mai sus menționate operează, în unele situații, în calitate de persoane împuternicite de Operator, desemnate în mod specific de către Operator, cu respectarea articolului 28 din RGPD, în alte situații, în totală autonomie ca operatori distincți, înțelegându-se că, în acest ultim caz, comunicarea datelor dumneavoastră cu caracter personal către acești operatori autonomi ar avea loc pe baza interesului legitim al Operatorului, care rezultă din obligațiile aferente modelului organizațional adoptat și, în orice caz, numai în scopul urmăririi scopurilor menționate la alineatul 3 anterior.

Lista completă și actualizată a persoanelor cărora le pot fi comunicate datele dumneavoastră cu caracter personal poate fi solicitată contactând Operatorul la adresa indicată la punctul 1 din prezenta Informare. 

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor face obiectul diseminării.


6. TRANSFERAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN AFARA UNIUNII EUROPENE

Din motive tehnico-organizatorice, datele dumneavoastră ar putea fi transferate spre țări neaparținând Uniunii Europene: acest transfer este, în orice caz, legitim, deoarece este garantat de existența deciziilor de conformitate emise de Comisia Europeană și/sau de clauze de tipul celor de protecție în baza modelelor adoptate de Comisia Europeană în conformitate cu Articolul 46 din RGPD.

Dumneavoastră veți putea solicita Operatorului copia măsurilor de protecție adoptate pentru transferarea în afara UE a datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și informația cu privire la locurile unde acestea sunt făcute disponibile, formulând o cerere în acest sens către Operator, la adresa de e-mailprivacy@marazzigroup.com.


7. CE DREPTURI AVEȚI ÎN CALITATEA DE PERSOANĂ VIZATĂ

În legătură cu prelucrările descrise în prezenta Informare, în calitate de persoană vizată, veți putea, în condițiile prevăzute de RGPD, să vă exercitați drepturile prevăzute de articolele 15 – 21, din RGPD, în special: 

 • dreptul de acces – articolul 15 RGPD: dreptul de a obține confirmarea că există sau nu în curs o prelucrare de date cu caracter personal care vă privesc și, în acest caz, să obțineți accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal – incluzând o copie a acestora – și comunicarea, printre altele, a următoarelor informații:
  • scopul prelucrării
  • categoriile de date cu caracter personal prelucrate
  • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora aceste date le-au fost sau le vor fi comunicate
  • perioada de stocare a datelor sau criteriile utilizate
  • drepturile persoanei vizate (rectificarea, ștergerea datelor cu caracter personal, restricționarea prelucrării și dreptul de opoziție la prelucrare)
  • dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere
  • dreptul de a primi informații despre originea datelor cu caracter personal, atunci când acestea nu au fost colectate de la persoana vizată 
  • existența unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, precum și informații pertinente privind logica utilizată și consecințele prevăzute ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată;
 • dreptul la rectificare – articolul 16 RGPD: dreptul de a obține, fără întârziere nejustificată, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc și/sau a datelor cu caracter personal incomplete; 
 • dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat) – articolul 17 din RGPD: dreptul de a obține, fără întârziere nejustificată, ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, când:
  • datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • v-ați retras consimțământul și nu mai există alt temei juridic pentru prelucrare;
  • v-ați opus cu succes prelucrării datelor cu caracter personal;
  • datele au fost prelucrate ilegal;
  • datele trebuie să fie șterse pentru a îndeplini o obligație legală;
  • datele au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale menționate la articolul 8, alineatul 1, RGPD.

Dreptul la ștergere nu se aplică în măsura în care prelucrarea ar fi necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale sau pentru executarea unei sarcini desfășurate în interes public sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

 • dreptul la restricționarea prelucrării – articolul 18 RGPD: dreptul de a obține restricționarea prelucrării, atunci când:
  • persoana vizată contestă exactitatea datelor cu caracter personal;
  • prelucrarea este ilegală și persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și cere, în schimb, să le fie limitată utilizarea; 
  • datele cu caracter personal îi sunt necesare persoanei vizate pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • persoana vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate; 
 • dreptul la portabilitatea datelor – articolul 20 RGPD: dreptul de a primi, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, datele cu caracter personal care vă privesc și care au fost furnizate Operatorului și dreptul de a le transmite unui alt operator fără obstacole, atunci când prelucrarea se va baza pe acord și va fi efectuată cu mijloace automate. De asemenea, dreptul de a obține ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie transmise direct de către Operator către alt Operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • dreptul de opoziție – articolul 21 RGPD: dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, exceptând cazul în care există motive legitime pentru Operator să continue prelucrarea; 
 • dreptul de retragere a consimțământului: dreptul de a retrage în orice moment consimțământul dat anterior;
 • dreptul de a depune plângeri la Autoritatea pentru Protecția Datelor cu caracter personal din Italia(Garante per la protezione dei dati personali), Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (Italia).

Drepturile de mai sus vor putea fi exercitate în privința Operatorului, contactând referințele indicate în alin. 1 anterior. Operatorul va lua măsuri pentru se ocupa de solicitarea dumneavoastră și a vă furniza, fără întârziere nejustificată și, în orice caz, cel mai târziu în termen de o lună de la primirea acesteia, informațiile privitoare la acțiunile întreprinse în ceea ce privește cererea dumneavoastră.

Exercitarea drepturilor dumneavoastră în calitate de persoană vizată este gratuită în conformitate cu articolul 12 RGPD. Cu toate acestea, în caz de cereri vădit nefondate sau excesive, inclusiv prin repetitivitatea lor, Operatorul ar putea să vă perceapă o taxă rezonabilă, date fiind costurile administrative suportate pentru gestionarea cererii dumneavoastră, sau să refuze satisfacerea cererii dumneavoastră. 

De asemenea, vă informăm că Operatorul va putea solicita informații ulterioare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate.

 

Marazzi Group S.r.l. a Socio Unico
(Operatorul)