Informare Lucrează cu noi

SUBIECȚI VIZAȚI: Candidați de luat în considerare pentru stabilirea unui raport de muncă
COLECTAREA DATELOR
Colectarea datelor se face prin accesul celor vizați la pagina care lucrează cu noi, prezentă pe site-ul companiei.  Pentru a facilita activitatea de colectare, îi invităm pe cei vizați să trimită informațiile anexând CV-ul electronic complet în format european. CV-ul trimis va trebui să conțină numai datele obișnuite, care vor face obiectul prelucrării în limitele strict relevante pentru obligațiile, sarcinile și scopurile mai jos menționate. Persoana vizată, în cazul în care va furniza prin trimiterea CV-ului date deosebite, așa cum sunt definite de art. 9 din Regulamentul European 2016/679 (de ex. date capabile să divulge starea sănătății, originea rasială și etnică, convingerile religioase, opiniile politice, viața sexuală și toate informațiile) își dă acordul pentru prelucrarea, în mod limitat și, în orice caz, cu respectarea oricărei alte condiții impuse de lege
 

Vă informăm că normativa mai sus menționată prevede protecția persoanelor vizate și că această prelucrare va avea la bază principiile de corectitudine, legalitate și transparență și de protecție a confidențialității și drepturilor dumneavoastră. Datele dumneavoastră cu caracter personal, asociate sau conexe raportului dumneavoastră cu Societatea noastră, vor fi prelucrate cu acordul dispozițiilor legislative ale normativei mai sus menționate și a obligațiilor de confidențialitate prevăzute în aceasta.

SCOPUL PRELUCRĂRII
În special, datele dumneavoastră vor fi prelucrate pentru scopuri conexe implementării obligațiilor cu privire la o eventuală „stabilire a unui nou raport de muncă”. Prelucrarea datelor funcționale pentru îndeplinirea acestor obligații este opțională, dar neprezentarea acestora poate determina Operatorul să nu accepte candidatura dumneavoastră.

MODALITĂȚILE PRELUCRĂRII
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor putea fi prelucrate în modurile următoare:
. prelucrarea automată cu ajutorul calculatoarelor electronice
. prelucrarea manuală cu ajutorul arhivelor pe suport de hârtie
Fiecare prelucrare se face cu respectarea modalităților indicate în articolele 6, 32 din RGDP cu luarea măsurilor de siguranță prevăzute.

COMUNICARE
Datele dumneavoastră vor fi prelucrate de către personalul care operează în domeniul gestiunii personalului și vor fi comunicate societății-mamă cu garanția protecției drepturilor persoanei vizate
DIFUZARE
Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi difuzate în niciun fel.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor putea fi transferate în Statele Unite la sediul societății-mamă.

PERIOADA DE STOCARE

Vă semnalăm că, respectând principiile de legalitate, restricționarea scopurilor și reducerea la minimum a datelor, în conformitate cu art. 5, din RGDP, perioada de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal este de 2 ani.


Operator: Operatorul prelucrării datelor, conform Legii, este Marazzi Group S.r.l. a Socio Unico (Viale Regina Pacis 39 - 41049 Sassuolo (Mo) e-mail: info@marazzi.it; telefon +30 0536 860111) în persoana reprezentantului său legal pro tempore.

Aveți dreptul de a obține de la Operator ștergerea (dreptul de a fi uitat), restricționarea, actualizarea, rectificarea, portabilitatea, opoziția la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc, precum și, în general, puteți exercita toate drepturile prevăzute de articolele 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 din RGDP.

 

Reg. UE 2016/679: Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Drepturile persoanei vizate

1. Persoana vizată are dreptul de a obține confirmarea existenței sau nu a datelor cu caracter personal care o privesc, chiar dacă nu sunt încă înregistrate și comunicarea lor în formă inteligibilă.

2. Persoana vizată are dreptul de a obține indicarea :

  • originii datelor cu caracter personal;
  • scopurilor și modalităților prelucrării;
  • logicii aplicate în caz de prelucrare efectuată cu ajutorul instrumentelor electronice;
  • datelor de identificare ale operatorului, persoanelor împuternicite de acesta și ale reprezentantului desemnat conform art. 5, alineat 2;
  • subiecților sau categoriilor de subiecți cărora le pot fi comunicate datele cu caracter personal sau care pot avea cunoștință de acestea în calitate de reprezentanți numiți în teritoriul Statului, persoane împuternicite sau persoane autorizate pentru prelucrarea datelor.

 

3. Persoana vizată are dreptul să obțină:

  • actualizarea, rectificarea sau, când există un interes, completarea datelor;
  • ștergerea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor prelucrate cu încălcarea legii, inclusiv pe cele a căror stocare nu este necesară în legătură scopurile pentru care au fost colectate datele sau ulterior prelucrate;
  • certificarea că operațiunile prevăzute la literele a) și b) au fost aduse la cunoștință, inclusiv în ce privește conținutul lor, a acelora ale căror date au fost comunicate sau difuzate, cu excepția cazului în care această obligație se dovedește a fi imposibilă sau implică o utilizare de mijloace în mod manifest disproporționate față de dreptul protejat;

 

4. Persoana vizată are dreptul de a se opune, în întregime sau în parte:

 

  • prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la aceasta, pentru motive legitime, chiar dacă sunt pertinente în scopul colectării,
  • prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc în scopul trimiterii de material