Informare contacte

În conformitate cu art. 13, din Codul Privacy D.Lgs. 196/2003, vă informăm că Marazzi Group S.r.l., cu sediul legal în Via Pacis 39 - 41049 Sassuolo (MO), în calitate de Operator, prelucrează electronic datele dumneavoastră pentru a răspunde cererilor pentru produsele și/sau serviciile noastre și cu acordul dumneavoastră prealabil pentru trimiterea de newsletter, având ca obiect mesajele informative și comunicările comerciale și promoționale privitoare la activitățile și produsele companiei (ex.: mail, newsletter, trimitere de sms și mms publicitare) cu respectarea completă a principiilor legalității și corectitudinii și a dispozițiilor legale. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate cu modalități manuale, electronice și/sau telematice și prin utilizarea de sisteme automatizate de apelare așa cum sunt identificate de art. 130, din Cod (ex. poșta electronică, fax, sms, mms etc.) cu respectarea modalităților prevăzute de art. 11, 31 și următoarele din Codul privind Confidențialitate și prin adoptarea măsurilor minime de siguranță prevăzute de specificațiile Tehnice din Anexa B. Conferirea datelor dumneavoastră cu caracter personal este întotdeauna facultativă, dar, cu toate acestea, în lipsa datelor marcate ca „obligatorii” în formularul de mai sus, nu va fi posibil să vă furnizăm răspunsurile la întrebările despre produsele și/sau serviciile noastre. Datele dumneavoastră vor fi păstrate de Operator și de furnizorul extern, prelucrate de personal special împuternicit, comunicate în exterior, numai în cazul în care se va dovedi a fi necesar pentru a răspunde la solicitările dumneavoastră și nu vor face obiectul difuzării. Datele dumneavoastră vor putea fi, de asemenea, vizualizate și de societatea care administrează site-ul web, limitat la accesele tehnice pentru cerințele de întreținere și administrare a serverului web.  În calitatea dumneavoastră de persoană vizată, beneficiați de drepturile prevăzute de art. 7 din Cod, printre care dreptul de a avea acces gratuit la date, de a obține fără întârziere actualizarea sau eliminarea în cazul încălcării legii, de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră pentru scopuri de informare comercială sau publicitară.

Operatorul prelucrării este Marazzi Group S.r.l. cu sediul legal în Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo MO. Operatorul a numit Persoana împuternicită de acesta pentru prelucrarea datelor conform art. 29 din D.lgs 196/2003. Numele este disponibil scriind la privacy@marazzi.it
 

 


Decretul Legislativ italian nr. 196/2003; Art. 7 - Dreptul de acces la datele cu caracter personal și alte drepturi

1. Persoana vizată are dreptul să obțină confirmarea existenței sau nu a datelor cu caracter personal care o privesc, chiar dacă nu sunt încă înregistrate, și comunicarea lor în formă inteligibilă.

2. Persoana vizată are dreptul de a obține indicarea :

  1. originii datelor cu caracter personal;
  2. scopurilor și modalităților prelucrării;
  3. logicii aplicate în caz de prelucrare efectuată cu ajutorul instrumentelor electronice;
  4. datelor de identificare ale operatorului, persoanelor împuternicite de acesta și ale reprezentantului desemnat conform art. 5, alineat 2;
  5. subiecților sau categoriilor de subiecți ale căror date cu caracter personal pot fi comunicate, sau de care pot avea cunoștință în calitate de reprezentanți desemnați în teritoriul Statului, de persoane împuternicite sau mandatate de operator.

3. Persoana vizată are dreptul să obțină:

  1. actualizarea, rectificarea sau, când există un interes, completarea datelor;
  2. ștergerea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor prelucrate cu încălcarea legii, inclusiv pe cele a căror stocare nu este necesară în legătură cu scopurile pentru care datele au fost colectate sau ulterior prelucrate;
  3. certificarea că operațiunile menționate la literele a) și b) au fost aduse la cunoștință, inclusiv în ceea ce privește conținutul lor, celor cărora le-au fost comunicate sau difuzate datele, exceptând cazul în care această operațiune se dovedește a fi imposibilă sau implică o utilizare în mod evident disproporționată a resurselor în ceea ce privește dreptul protejat.

4. Persoana vizată are dreptul de a se opune, în întregime sau în parte:

  1. prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la aceasta, pentru motive legitime, chiar dacă sunt pertinente în scopul colectării,
  2. prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la aceasta pentru trimiterea de materiale publicitare sau de vânzare directă sau pentru realizarea de cercetări de piață sau de comunicare comercială.