Privacy Policy Statement - Top Warranty

ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 13 DIN REGULAMENTUL UE 2016/679 CU PRIVIRE LA PROTECȚIA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (RGDP)

Primiți prezenta informare referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal ca parte a cererii de extindere a garanției pe care ați formulat-o în urma achiziționării unui produs realizat de Marazzi Group S.r.l., parte a colecției „Marazzi Grande - The Top”.

1. CINE ESTE OPERATORUL PRELUCRĂRII

Operatorul prelucrării este Marazzi Group S.r.l. a Socio Unico, cu sediul în Viale Regina Pacis 39 – 41049 Sassuolo (MO) Italia, în persoana reprezentantului său legal pro tempore („Operatorul” sau „Marazzi”).

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră și pentru a primi orice informație cu privire la acestea și/sau la prezenta informație, veți putea contacta Operatorul la următoarele adrese. privacy@marazzigroup.com tel. +39 0536 860800.

Operatorul a desemnat un Responsabil cu protecția datelor („DPO”), pe care îl puteți contacta în scris pentru a vă exercita drepturile enumerate la punctul 7 de mai jos, precum și pentru a primi orice informație referitoare la acestea și/sau la prezenta Informare, la adresa: dpo@marazzigroup.com.

2. CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM

În scopul indicat în prezenta Informare, Operatorul va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, furnizate direct de dumneavoastră, de natură comună și de contact (cum ar fi numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail și alte adrese), precum și datele dumneavoastră financiare (IBAN, numărul cardului de credit).

3. SCOPUL PRELUCRĂRII ȘI TEMEIUL JURIDIC

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de către Operator în următoarele scopuri:

a) scopuri legate de îndeplinirea contractului de extindere a garanției și de gestionarea și executarea activității de asistență pe durata garanției și a obligațiilor conexe, inclusiv gestionarea comunicărilor, expedierilor, efectuarea plăților și orice altă eventuală activitate contractuală care necesită prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal; temeiul juridic pentru prelucrarea datelor în acest scop este executarea unui contract la care sunteți parte, în conformitate cu articolul 6 din RGPD, primul paragraf litera b) sau, în cazul în care sunteți un angajat-persoană de contact a clientului-persoană juridică, interesul legitim al Operatorului, în conformitate cu articolul 6 din RGPD, primul paragraf litera f), care rezultă din necesitatea de a interacționa, prin intermediul dumneavoastră, cu clientul-persoană juridică;

b) scopuri administrativ-contabile sau îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege, reglementări și dispoziții emise de autorități; temeiul juridic pentru prelucrarea datelor în acest scop este îndeplinirea unei obligații legale care îi revine Operatorului în conformitate cu articolul 6 din RGPD, primul paragraf litera c);

c) scopuri legate de gestionarea eventualelor litigii; în acest ultim caz, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este urmărirea unui interes legitim al Operatorului, în conformitate cu articolul 6 din RGPD, primul paragraf litera f);

d) scopuri de marketing prin modalități tradiționale (de ex. contactare prin telefon de către operator, corespondență scrisă etc.), prin e-mail sau metode automate de contact (de ex. campanii pentru trimiterea de e-mailuri, SMS, contactare prin telefon automată, mesagerie instantanee, rețele de socializare etc.); temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este acordarea consimțământului dumneavoastră, în conformitate cu articolul 6 din RGPD, primul paragraf litera a). Cu toate acestea, dacă adresa dumneavoastră de e-mail a fost furnizată în cadrul unei operațiuni de achiziționare a unui produs sau serviciu al Operatorului, trimiterea de e-mailuri promoționale referitoare la servicii sau produse similare poate fi efectuată în baza interesului legitim al Operatorului, în conformitate cu articolul 6 din RGPD, primul paragraf litera f), fără a aduce nicio atingere posibilității de a vă opune acestui scop de prelucrare la trimiterea oricărei comunicări, apăsând pe linkul corespunzător „Dacă nu mai vrei să primești acest e-mail, dă clic aici” sau prin modalitatea identificată în paragraful următor. 7;

e) în final, Operatorul este interesat să cunoască părerea dumneavoastră cu privire la nivelul calității serviciilor și asistenței furnizate de personalul său, în timpul serviciilor de asistență furnizate pe durata garanției către dumneavoastră sau compania dumneavoastră, în vederea identificării eventualelor zone sau aspecte de îmbunătățire a serviciilor și produselor oferite, și pentru a pune în aplicare acțiuni specifice care vizează creșterea calității și eficacității proceselor de afaceri ale Operatorului. În acest sens, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate pentru a vă trimite sondaje privind satisfacția clienților urmate, acolo unde este considerat adecvat de către Operator, de o contactare prin telefon care vizează investigarea aspectelor specifice semnalate de dumneavoastră. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în prezentul scop este consimțământul dumneavoastră explicit, în conformitate cu articolul 6 din RGPD, primul paragraf litera a), pe care îl puteți acorda prin formularul corespunzător din partea de jos a prezentei Informări.

4. PERIOADA DE STOCARE, NATURA FURNIZĂRII DATELOR ȘI MODALITĂȚI DE PRELUCRARE

Perioada de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal:

- în scopurile menționate la parag. 3 anterior, lit. a), va corespunde întregii durate a relației contractuale și, după încetarea acesteia, va continua o perioadă egală cu termenele prevăzute de legislația aplicabilă;

- în scopurile menționate la parag. 3 anterior, lit. b), va corespunde perioadei de valabilitate a obligației legale prevăzute de legislația aplicabilă;

- în scopurile menționate la parag. 3 anterior, lit. c), va fi egală cu durata litigiului și va continua următorii 10 ani;

- în scopurile menționate la parag. 3 anterior, lit. d) și e) va continua până când decideți să vă revocați consimțământul, acolo unde este cazul, sau până când decideți să vă exercitați dreptul de opoziție la prelucrare.

Cu referire la scopurile menționate la parag. 3 anterior, lit. a), b) și c), furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este obligatorie, iar refuzul dumneavoastră de a le furniza va face imposibilă executarea serviciilor de intervenție pe durata garanției; cu referire la scopurile menționate la parag. 3 lit. d) și e), furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este opțională, iar

refuzul dumneavoastră de a le furniza va atrage după sine doar imposibilitatea Operatorului de a vă înștiința cu privire la produsele și inițiativele sale, sau de a vă trimite sondaje.

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se va face cu respectarea dispozițiilor prevăzute de RGDP, cu instrumente de hârtie, informatice și telematice, pentru scopurile indicate și, în orice caz, cu modalități care să poată garanta un nivel adecvat de siguranță și confidențialitate prevăzute în articolul 32, din RGDP.

5. DESTINATARI AI DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ȘI CINE POATE AVEA CUNOȘTINȚĂ DE ELE

Pentru urmărirea scopurilor descrise la parag. 3 anterior, datele cu caracter personal prelucrate vor fi cunoscute de angajați, de personalul asimilat și de colaboratorii Marazzi, care operează în calitate de subiecți autorizați pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

De asemenea, pentru urmărirea scopurilor descrise la precedentul punct 3, datele dumneavoastră cu caracter personal vor putea fi prelucrate de către subiecți terți aparținând, cu titlu de exemplu, următoarelor categorii:

· furnizori de servicii de asistență tehnică pentru gestionarea sistemului IT, furnizori de logistică, agenții de publicitate sau alți furnizori de servicii care desfășoară activități de intervenție pe durata garanției (de ex. transportatori, lucrători specializați în montaj, instalatori etc.);

· distribuitori sau subiecți pe care Marazzi îi folosește pentru furnizarea produselor proprii;

· autorități și organe de supraveghere și control și, în general, subiecți publici sau privați, cu funcții de tip publicistic;

· parteneri comerciali;

· furnizori de platforme telematice externe pentru trimiterea de comunicări;

· alte societăți aparținând aceluiași grup de societăți al Marazzi sau care poate fi atribuit lui Marazzi sau companiei-mamă Mohawk Industries.

 

Subiecții aparținând categoriilor mai sus menționate operează, în unele situații, în calitate de persoane împuternicite de Operator, desemnate în mod deosebit de către Operator, cu respectarea articolului 28 din RGDP, în alte situații, în totală autonomie ca operatori distincți ai prelucrării, înțelegându-se că, în acest ultim caz, comunicarea datelor dumneavoastră cu caracter personal către acești operatori autonomi ar avea loc pe baza interesului legitim al Operatorului, care rezultă din obligațiile aferente modelului organizațional adoptat și, în orice caz, numai în scopul urmăririi scopurilor menționate la parag. 3 anterior.

Lista completă și actualizată a subiecților cărora datele dumneavoastră cu caracter personal le pot fi comunicate poate fi cerută contactând Operatorul la adresa indicată la punctul 1 din prezenta Informare.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor face obiectul diseminării.

6. TRANSFERAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN AFARA UNIUNII EUROPENE

Pentru cerințe tehnico-organizatorice, datele dumneavoastră ar putea fi transferate spre țări neaparținând Uniunii Europene: acest transfer este, în orice caz, legitim, deoarece este garantat de existența deciziilor de conformitate emise de Comisia Europeană și/sau de clauze tip de protecție în baza modelelor adoptate de Comisia Europeană în conformitate cu art. 46, din RGDP.

Dumneavoastră veți putea solicita Operatorului copia măsurilor de salvgardare adoptate pentru transferarea în afara UE a datelor dumneavoastră cu caracter

personal, precum și informația cu privire la locurile unde acestea sunt făcute disponibile, formulând o cerere în acest sens Operatorului prin adresa de e-mail privacy@marazzigroup.com.

7. CE DREPTURI AVEȚI ÎN CALITATEA DE PERSOANĂ VIZATĂ

În legătură cu prelucrările descrise în prezenta informare, în calitate de persoană vizată, veți putea, în condițiile prevăzute de RGDP, să vă exercitați drepturile prevăzute de articolele 15-21, din RGDP, în special:

· dreptul de acces – articolul 15 RGDP: dreptul de a obține confirmarea că există sau nu în curs o prelucrare de date cu caracter personal care vă privesc și, în acest caz, să obțineți accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal – incluzând o copie a acestora – și comunicarea, printre altele, a următoarelor informații:

- scopul prelucrării

- categoriile de date cu caracter personal prelucrate

- destinatarii sau categoriile de destinatari cărora aceste date le-au fost sau le vor fi comunicate

- perioada de stocare a datelor sau criteriile utilizate

- drepturile persoanei vizate (rectificarea, ștergerea datelor cu caracter personal, restricționarea prelucrării și dreptul de opoziție la prelucrare)

- dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

- dreptul de a primi informații despre originea datelor cu caracter personal, atunci când acestea nu au fost colectate de persoana vizată

- existența unui proces decizional automatizat, inclusiv de profil, precum și informații semnificative privind logica utilizată și consecințele prevăzute de această prelucrare pentru persoana vizată;

· dreptul de rectificare – articolul 16 RGDP: dreptul de a obține, fără întârziere nejustificată, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc și/sau a datelor cu caracter personal incomplete;

· dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat) – articolul 17 RGDP: dreptul de a obține, fără întârziere nejustificată, ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, când:

- datele nu mai sunt necesare față de scopurile pentru care au fost colectate sau altfel prelucrate;

- ați revocat consimțământul dumneavoastră și nu mai există alt temei juridic pentru prelucrare;

- v-ați opus cu succes prelucrării datelor cu caracter personal;

- datele au fost prelucrate ilegal,

- datele trebuie să fie șterse pentru a îndeplini o obligație legală;

- datele cu caracter personal au fost colectate cu privire la oferta de servicii ale societății, a informației prevăzute la articolul 8, paragraful 1, RGDP.

Dreptul la ștergere nu se aplică în măsura în care prelucrarea ar fi necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale sau pentru executarea unei sarcini desfășurate în interes public sau pentru verificarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

· dreptul de limitare a prelucrării – articolul 18 RGDP: dreptul de a obține restricționarea prelucrării, când:

- persoana vizată contestă exactitatea datelor cu caracter personal;

- prelucrarea este ilegală și persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și cere, în schimb, că le fie limitată utilizarea

- datele cu caracter personal îi sunt necesare persoanei vizate pentru verificarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

- persoana vizată s-a opus prelucrării în așteptarea unei verificări referitoare la eventuala prevalenței motivelor legitime ale operatorului prelucrării în fața celor ale persoanei vizate.

· dreptul la portabilitatea datelor – articolul 20 RGDP: dreptul de a primi, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, datele cu caracter personal care vă privesc furnizate Operatorului și dreptul de a le transmite unui alt operator fără impedimente, atunci când prelucrarea se va baza pe acord și va fi efectuată cu mijloace automate. De asemenea, dreptul de a obține ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie transmise direct Operatorului și altui operator atunci când aceasta va fi fezabilă din punct de vedere tehnic;

· dreptul de opoziție – articolul 21 RGDP: dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, exceptând cazul în care există motive legitime pentru Operator să continue prelucrarea;

· dreptul de retragere a consimțământului: dreptul de a retrage în orice moment consimțământul dat anterior

· dreptul de a depune plângeri la Autoritatea pentru Protecția Datelor cu caracter personal din statul membru în care locuiți în mod obișnuit, în care munciți sau în care se află locul în care a avut loc presupusa încălcare.

Drepturile de mai sus vor putea fi exercitate în fața Operatorului, contactând referințele indicate în parag. 1 anterior. Operatorul va lua măsuri pentru a lua în sarcină cererea dumneavoastră și a vă furniza, fără întârziere nejustificată și, în orice caz, cel mai târziu în termen de o lună de la primirea acesteia, informațiile privitoare la acțiunea întreprinsă în ceea ce privește cererea dumneavoastră.

Exercitarea drepturilor dumneavoastră în calitate de persoană vizată este gratuită în conformitate cu articolul 12 RGDP. Cu toate acestea, în caz de cereri vădit nefondate sau excesive, inclusiv prin repetitivitatea lor, Operatorul ar putea să vă debiteze o taxă rezonabilă, în lumina costurilor administrative suportate pentru gestionarea cererii dumneavoastră, sau să refuze satisfacerea cererii dumneavoastră.

În fine, vă informăm că Operatorul va putea solicita informații ulterioare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate.

 

Marazzi Group S.r.l. a socio unico

(Operatorul prelucrării)